7. A třída

Rozvrh 2023/2024zde.

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz

Informace pro zájemce o účast v letošním ročníku Biologické olympiády (6. a 7. tříd se týká kategorie D):Aktuální 58. ročník — Přírodovědecká fakulta UK (cuni.cz). Studijní text naleznete zde: 2023_08_07_JAK SE_ZIJE_V_LUZNIM_LESE_final.pdf.pdf - Disk Google.


Týden od 11. 12. - 15. 12.

Zeměpis do Vánoc: Dokončíme Afriku - slepou mapu a vrhneme se na její oblasti. A v úterý 19. 12. si zkusíme slepou mapku test. Procvičit řeky můžete zde https://www.umimefakta.cz/zemepis/cviceni-afrika-reky a především zde Afrika - slepá mapa - Označený diagram (wordwall.net) a Z-7 AFRIKA (povrch) - Označený diagram (wordwall.net) Také stačí napsat do google wordwall Afrika a je tam další spousta cvičení, při kterých učení nebolí :-)

Informatika:  Budeme pokračovat v blokovém programování - Lego prime.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 3A - Food and Drink. Budeme procvičovat počitatelná a nepočitatelná podst. jm., some, any, no i v otázce a záporu.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

PŘÍRODOPIS:Pokračujeme v tématu Plazi - probíráme řády ještěři a hadi.

MAT - probíráme CELÁ ČÍSLA (uč.kap. 4.2-4.3), píšeme minutovky! (zlomky -sčítání, odčítání, násobení, dělení); kdo nepsal souhrnný test na ZLOMKY (+případné opravy) napíše si tento test v pátek 15.12. !!

FYZIKA: Za domácí úkol na hodinu 15.12. vypracujte otázky na závěr na str. 22 do sešitu a pokud jste nestihli v hodině, dokončete úlohu s kamionem - zde najdete zadání: d.ú. do 15.12. (rýsujte ořezanou tužkou, osy x a y vůči sobě a vynášecí čáry vůči osám musí být kolmé!). Dále se v hodině budeme věnovat výpočtům času a dráhy. Zápis z předchozí hodiny pro chybějící najdete zde: zápis-graf časového průběhu rychlosti tělesa, výpočet času a dráhy.


 

Týden od 4. 12. - 8. 12.

Ve čtvrtek 7. 12. odpadá kroužek florbalu z důvodu školení pedagogů.

Zeměpis: AUSTRÁLII (s. 103 a dál) dozkouším mluvní cvičení (3 žáci), test na Oceánii si napíšeme v pátek. Začneme Afriku. S sebou kreslící potřeby.

MAT - píšeme minutovky!(zlomky-sčítání,odčítání, násobení, dělení), NA ÚTERÝ 5.12. úkol na UMÍME TO!!, procvičujeme početní operace se zlomky, v pátek 8.12. počítejte s testem na ZLOMKY (souhrnný test - sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, vyjádření zlomku smíšeným číslem, desetinným číslem atd.), začneme probírat CELÁ ČÍSLA !!

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D- It All Went Wrong. Opakujeme slovesa i nepravidelná, otázková WH- slova, časové předložky, minulý čas prostý, budeme číst a překládat komiks PB 32 - 33.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Procvičujeme minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves, otázky, otázková Wh- slova, časové předložky a začneme lekci 2D - It all went wrong (uč. str. 25-27, PS str. 17-19). Nezapomeňte na procvičování na umimeto.org a zapište si slovíčka 2D.

PŘÍRODOPIS:Pokračujeme v tématu Plazi - probíráme jednotlivé řády.

FYZIKA: Za domácí úkol na tuto hodinu vypracujte otázky na závěr na str. 21 - úkol 1 a 2. Dále se budeme věnovat grafům časového průběhu rychlosti tělesa a výpočtům času a dráhy (zápis zde: zápis-graf časového průběhu rychlosti tělesa, výpočet času a dráhy).

Milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala o možnosti zapojit se do školní výtvarné soutěže o ceny. Tématem podzimní výtvarné soutěže je LOGO ŠKOLY. Vaším úkolem bude navrhnout naší škole originální logo, které by pak mohla používat a do 30. 11. 2023 do 10:00 odevzdat p. uč. Vlkové (uč. číslo 44 - 4.B).

Školní výtvarná soutěž o ceny

téma: originální logo školy (tzn. nesmí to být obkreslené/překreslené, musíte vymyslet vlastní)
formát: libovolný formát (miniatura, A4, A3, více formátů dohromady, série obrázků ...)
styl: libovolný (tempery, pastelky, vodovky, cokoli)
datum odevzdání: úterý 30. listopadu 2023 (čtvrtek) do 10:00 hodin
místo odevzdání: uč. č. 44 k paní učitelce Vlkové
vyhlášení: proběhne na začátku prosince – přesný termín bude ještě stanoven

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková


Týden od 27. 11.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2D It All Went Wrong. Opakujeme fráze, které můžeme použít pro vyjádření účasti nebo lítosti, a opakujeme slovesa, vzpomeňte si na všechny možné aktivity :-).

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Začneme lekci 2C - Young survivors, zapište si slovíčka. Čeká nás opakování a procvičování otázek a odpovědí v minulém čase (uč.str. 24-25, PS str. 16-17). Hlídejte si procvičování na umímeto.org, děkuji. 

PŘÍRODOPIS: V pondělí 27. 11. píšeme  písemku na téma OBOJŽIVELNÍCI. Pokračujeme tématem Plazi - obecné znaky. (prezentaci k tématu Obojživelníci najdete zde v zápisu z minulého týdne, nebo v Teamsu)

FYZIKA: V pátek 1. 12. píšeme písemku na téma RYCHLOST (v písemce bude 1 příklad na výpočet rychlosti, 1 příklad na výpočet průměrné rychlosti, 3 převody jednotek rychlosti a pár úloh na rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb - zkuste si vypracovat úlohu 6 z tohoto PL: PL klid a pohyb tělesa, její část bude v písemce). Prezentaci k tématu rychlost najdete zde: prezentace RYCHLOST. Při písemce bude možné požít kalkulačku (ale NE MOBIL !). Za D.Ú. dokončete cvičení 11 z pracovního listu (PL pohyb, rychlost), které jsme začali dělat ve škole. V hodině se budeme dále věnovat grafickému znázornění rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu (graf závislosti dráhy na času). Noste si dále milimetrový papír, případně rýsovací pomůcky (trojúhelník s ryskou na rýsování kolmic), pokud jej neseženete.

MAT - píšeme minutovky!(zlomky-sčítání,odčítání, smíšené číslo..), v úterý 28.11. dodatečné a opravné písemky posledního testu na sčítání a odčítání zlomků, procvičujeme násobení zlomků (kap.2.3), začneme zlomky i dělit (kap.2.4); v pátek 1.12 počítejte s větším testem zaměřeným převážně na násobení zlomků !!

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: zopakujeme si souvětí na str. 83, pokračujeme s vedlejšími větami - str. 84, uděláme si jejich přehled a začneme je postupně probírat. 

Literatura: písemná práce rým, druhy rýmů, rozdíl mezi poezií a prózou, druhy poezie - balada, romance, sonet, limerick. 

Sloh: subjektivně zabarvený popis = líčení, str. 118

DĚJEPIS: 

Turci a Křížové výpravy, učebnice od str. 42

NĚMČINA: 

doděláme tabulku z minulé hodiny, pokračujeme v pracovním sešitě na str. 17 a 18- naučíme se tvořit otázky a používat tázací zájmena. Učebnice str. 30

Zeměpis: AUSTRÁLII (s. 103 a dál) zkouším (mluvní cvičení). Dokončíme Oceánii. Začneme Afriku. A v úterý si napíšeme 5´testík na Austrálii podle z. osnovy.

Informatika: Doladíme prográmek na ozobota, dobrý hravý trénink je programování ozobota: https://games.ozoblockly.com/shapetracer-advanced. Zadání v teams, chybějící si mohou alespoň úkol nasimulovat v https://games.ozoblockly.com/shapetracer-freeform. Budeme pokračovat v blokovém programování.


Týden od 20. 11. do 24. 11. .

PŘÍRODOPIS: Ve středu 22. 11. si napíšeme poznávačku z obojživelníků(naučte se poznat tyto vybrané druhy: ropucha obecná, ropucha zelená, skokan hnědý, skokan zelený, rosnička zelená, kuňka obecná, blatnice skvrnitá, mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek horský, axolotl mexický, velemlok čínský). Obrázky najdete v učebnici nebo v prezentaci: prezentace OBOJŽIVELNÍCI.

Vv:

Milí žáci,

na příští hodinu výtvarné výchovy si, prosím, přineste jutový provázek a nějaké ozdoby na naše věnce z kartonu. Například usušený pomeranč, citron, jablko, celou skořici atd. 

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Lucie Vlková

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: rozbor věty jednoduché- stále procvičujeme, graf souvětí na str. 82, zapíšeme si úvod k vedlejším větám

Literatura: dopíšeme si zápisky z jazykových prostředků a doděláme pracovní list

Sloh: samostatně si udělat výpisky z popisu pracovního postupu a děje, budeme pracovat na pracovním listě

DĚJEPIS: Arabská kultura, křížové výpravy, str. 42 a 43

NĚMČINA: přivlastňovací zájmena - můj, tvůj, v prac. sešitě str. 16;17. V učebnici 17-19.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2C - Young Survivors , opakujeme a znovu se učíme wh- otázková slova, jak je používáme ve větách.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: pokračujeme v lekci 2B, procvičujeme otázky a odpovědi v minulém čase (uč. 23, PS 14-15)

MAT - ve středu 22.11. počítejte s testem (sčítání, odčítání zlomků, základní operace se zlomky) !! Učíme se zlomky násobit a dělit. Na úterý 21.11. DÚ na umímeto (příprava na test) !!

FYZIKA: Platí instrukce z předchozího týdne. Připomínám,že máte za D.Ú. vypracovat do svého sešitu příklad číslo 6, 7 a 8 z následujících příkladů: d.ú. rychlostNa tento týden máte v umimeto na nástěnce zadané dobrovolné cvičení na procvičení výpočtu rychlosti, dráhy a času: https://umime.to/WJB?source=shortcut (dráhu a čas jsme zatím společně neprocvičovali, ale vy už umíte vzorce pro ně odvodit z pyramidy). Ve škole se domluvíme na termínu písemky na téma výpočet rychlosti - bylo by lepší, pokud bychom ji zvládli napsat už tento týden (pátek), abychom měli více známek (téma probrané máme, z důvodu odpadlé předchozí hodiny jsme však nemohli dostatečně procvičit na příkladech).

PŘÍRODOPIS: Pokračujeme v tématu OBOJŽIVELNÍCI - ocasatí a bezocasí + jejich zástupci. Až téma dokončíme, napíšeme si z něj písemku.

Zeměpis: AUSTRÁLII (s. 103 a dál) podle z. osnovy dokončíme a naučíme se podle osnovy vyprávět (mluvní cvičení). Probereme Oceánii. A v úterý dopíší chybějící a opravující slepou mapu, potrénujte třeba i Slepá mapa Austrálie - Označený diagram (wordwall.net)Austrálie Quiz (purposegames.com)

Informatika: Ladíme prográmek na ozobota, dobrý hravý trénink je programování ozobota: https://games.ozoblockly.com/shapetracer-advanced. Zadání bude v teams, chybějící si mohou alespoň úkol nasimulovat v https://games.ozoblockly.com/shapetracer-freeform

Výchova k občanství - Test na Národ a stát, Národní bohatství, Lidská práva a jejich porušování


Týden od 13. 11. - 17. 11.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Pokračujeme v 2B, minulém čase nepravidelných sloves, všechna, která máme ve Vocabulary vzadu umíme. PB 22 text budu zkoušet číst a překládat. 

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: Začneme s lekcí 2B - The lost tribe - naučíme se, jak se dělá minulý čas nepravidelných sloves, otázky a zápor (uč. str. 22-23, PS 14-15). Zapište si slovíčka 2B a hlídejte si umimeto.org.

Pv: V úterý 14.11. opakování: Rozpočet, příjmy a výdaje. Nezapomenout sešit. Odkaz na prezentaci zde: https://prezi.com/p/fkwcaunpdhy6/?present=1

PŘÍRODOPIS:pokračujeme v tématu OBOJŽIVELNÍCI - ocasatí a bezocasí + jejich zástupci. Průběžně zkouším z obecných znaků obojživelníků. Ti z Vás, kteří nemají dopsanou z důvodu absence poslední písemku z přírodopisu nebo i z fyziky (někteří obě dvě), si písemky dopíší tento týden v pondělní hodině přírodopisu - je potřeba mít dostatek známek pro čtvrtletní klasifikaci.

FYZIKA: Tento týden hodina odpadá (státní svátek). Příště pokračujeme v tématu rychlost - počítáme příklady na výpočet rychlosti, dále i na výpočet dráhy a času, vycházející ze vzorce v= s/t. Grafy znázorňující rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu (připomínám, abyste donesli milimetrový papír). Za D.Ú. vypracujte do svého sešitu příklady číslo 6, 7, 8 z následujících příkladů: d.ú. rychlost.

MAT - probíráme ZLOMKY (procvičujeme sčítání a odčítání, začíneme zlomky násobit a dělit!!), píšeme minutovky!!, na ÚT 14.11. DÚ (sčítání zlomků - 6/7+11/6;  3/8+7/32;  12/7+5/8;  2/3+1/12) !!  Příští týden ve středu 22.11. počítejte s testem (sčítání a odčítání zlomků) !!

ČESKÝ JAZYK: 

Mluvnice: souvětí na str. 81, věta řídící a závislý. Graf souvětí na str. 82. Začneme se věnovat vedlejším větám. Připomínám, kdo nepsal doplňovačku a grafický rozbor věty, napíše si v pondělí. 

Literatura: jazyk literárního díla - metafora, metonymie, personifikace

Sloh: na str. 116 a 117 zapsat si výpisky z popisu pracovního postupu a děje, uvidíme se až 24.11.

NĚMČINA:

pokračujeme ve školních potřebách, budeme si povídat o určitém a neurčitém členu, můj a tvůj. Učebnice str. 18 a 19. P.s. str. 16 a 17.

Zeměpis: Dobereme AUSTRÁLII (s. 103 a dál) podle z. osnovy, v úterý dopíší chybějící slepou mapu, potrénuj třeba Slepá mapa Austrálie - Označený diagram (wordwall.net)Austrálie Quiz (purposegames.com)

Informatika: Tento týden soutěžíme o Bobříka informatiky (ibobr.cz, rodiče mají více informací v mailu). Programujeme ozoboty https://ozoblockly.com/editor?lang=cs&robot=bit&mode=3, dobrý hravý trénink je https://games.ozoblockly.com/shapetracer-advanced. Zadání bude v teams, chybějící si mohou alespoň úkol nasimulovat v https://games.ozoblockly.com/shapetracer-freeform

DĚJEPIS:

napíšeme si písemku na Anglii a Francii. Pokračujeme dál v dějinách Byzancie, Islám, Turci a Arabobvé str. 40,41, křížové výpravy str. 43.


Týden od 6. 11. - 10. 11.

MAT - probíráme ZLOMKY (SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ kap.2.1 a 2.2), v pátek 10.11. si ti co nepsali 2.test ze zlomků tento test napíší + případné opravy!!

DĚJEPIS:

začneme Byzancii, od str. 38. Domluvíme se na písemku ze zbytku západofrancké říše. 

NĚMČINA

velká opakovací písemka z 1. lekce ve středu. Časování sloves, základní fráze, čtení s porozuměním. Pokračujeme na druhou lekci. 

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: věty hlavní a vedlejší, učebnice od str. 81. Ve středu písemná práce na rozbor věty jednoduché (graficky, určování slovních druhů). 

Literatura: čteme na str. 141 - Romance z dneška, Sonet na str. 134, limerick str. 131. Zkouším básničku a noste referáty. 

Sloh: popis pracovního postupu a děje, str. 116 a 117. 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2B - The Lost Tribe  - znovu si zopakujeme tvoření minulého času nepravidelných sloves. Velmi doporučuji, abyste si prošli slovesa, která máme zapsaná ve slovníčcích vzadu, ty už musíte umět všechna!!! Tvoření otázky, krátké i dlouhé odpovědi.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

Angličtina - Kilford: pokračujeme s minulým časem, procvičíme si, jak se dělá minulý čas pravidelných sloves a začneme s nepravidelnými slovesy (uč. str. 21-22, PS str. 12-13). Nezapomeňte na procvičování na umimeto.org.

Zeměpis: Zpracováváme AUSTRÁLII (s. 103) podle z. osnovy, učte se mapu (v pátek si dáme ostrou slepou),  potrénuj třeba Slepá mapa Austrálie - Označený diagram (wordwall.net)Austrálie Quiz (purposegames.com)

Informatika: Programujeme ozoboty https://ozoblockly.com/editor?lang=cs&robot=bit&mode=3, dobrý hravý trénink je https://games.ozoblockly.com/shapetracer-advanced. Zadání bude v teams, chybějící si mohou alespoň úkol nasimulovat v https://games.ozoblockly.com/shapetracer-freeform

PŘÍRODOPIS: Tento týden se zabýváme tématem OBOJŽIVELNÍCI.

PřP: V po 6.11. je poslední možnost odevzdat vyplněné protokoly!!! (týka se těch, kteří byli na cvičení 16.10 přítomni a dosud neodevzdali). Potřebujeme nejméně 2 známky, toto bude jedna z nich.

FYZIKA: Máme téma rychlost (výpočet rychlosti při rovnoměrném pohybu a průměrné rychlosti při nerovnoměrném pohybu, měření rychlosti). Na tento týden máte na umime zadanou tuto domácí úlohu: https://umime.to/WJE?source=shortcut, kterou prosím vypracujte nejpozději 9.11. Na příští týden (16.11.) si prosím přineste milimetrový papír (koupíte v papírnictví, můžete se domluvit se spolužáky a na papír se složit, protože nebudete potřebovat celý blok - pokud někdo neví, jak vypadá, je to toto: milimetrovy-papir-zeleny.pdf (zsheralec.cz)


Týden od 30. 10. - 3. 11.

DĚJEPIS

doděláme dějiny Anglie a začneme Byzantskou říši. V pondělí písemka na Svatou říši římskou. 

NĚMČINA

První hodinu doděláme shrnutí gramatiky první lekce na str. 14 a 15. Další hodinu- ve čtvrtek, souhrnný test za 1. lekci. 

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent - učebnice str. 63.  Souvětí a věta jednoduchá- rozdíly mezi nimi, co je věta hlavní a vedlejší. Učebnice od str. 81.

Literatura: zkouším básničku! Balada- str. 128. 

Sloh: popis uměleckého předmětu, str. 114.

Zeměpis: Začínáme AUSTRÁLII (s. 103) podle z. osnovy, učte se mapu (v pátek si dáme slepou), měly byste mít hotové zakreslení pojmů týkající se Austrálie (ne 2. poloviny o Oceánii), budeme se tomu věnovat už jen krátce, potrénuj třeba Slepá mapa Austrálie - Označený diagram (wordwall.net)Austrálie Quiz (purposegames.com)

Informatika: Práci na pondělí bude v Teams, kdo by chyběl, tak si zkoušejte alespoň trénovat https://www.umimeinformatiku.cz/zelvi-grafika postupně 1 - 14, začít jednodušším, zkusit i nějaký složitější, podle chuti, hlavně se nepředřete :-)

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 2A What´s the Weather like - opakujeme počasí a minulý čas pravidelných sloves, sami si zopakujte nepravidelná slovesa z Vocabulary, nezapomeňte na čtení nahlas a překlad PB 21/4, budu zkoušet.

Pokud nejste přítomni ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT - v tomto týdnu se společně neuvidíme, jsem na škole v přírodě s 9.třídou; s vyučujícím, který bude mé hodiny suplovat budete procvičovat zlomky (1.kap. v učebnici), máte připavené pracovní listy, MÁTE ÚKOL NA UMÍME TO, kdo nepsal nějakou písemku, napíše si ji v týdnu od 6.11. !!!

Pv: Na úterý 31.10. přinést 2 lízátka, fixy, lepidlo, nůžky a barevné papíry. 

PřP: V po 30.10. mi prosím odevzdejte vyplněný protokol z předchozí hodiny (neplatí pro ty, kteří se 16.10. z důvodu absence hodiny nezúčastnili). (Pro zájemce: zde najdete prázdný protokol na vyplnění: protokol chromatografie listových barviv - podívejte se na něj i vy, kteří už máte ten vytištěný, je tu podrobněji vysvětleno, co vše se po vás chce doplnit! Pokud potřebujete připomenout postup, abyste jej mohli dopsat do protokolu, najdete návod v tomto videu: #veda_na_doma: Chemie pro ZŠ/SŠ: Separační metody - YouTube - popisují tam i separaci barviv pomocí benzínu a lihu, kterou my jsme ale nedělali, tak ji v protokolu nepopisujte!)

PŘÍRODOPIS: pondělí 30.10. píšeme písemku - téma RYBY. Ve středu 1.11. pak píšeme poznávačku ryby (prezentaci a konkrétní druhy k poznávačce najdete buď na Teams nebo zde: prezentace ryby a zde: rybí druhy na poznávačku). Jako povinný domácí úkol prosím vypracujte toto cvičení: https://umime.to/SWN?source=shortcut (deadline 29.10.). (pokud byste některé odpovědi nevěděli, pokuste se je vyhledat, např i na internetu). Téma si můžete dobrovolně procvičovat i na dalších cvičeních z této stránky: Paprskoploutvé ryby – Procvičování online – Umíme fakta (umimefakta.cz). Poté začínáme probírat téma Obojživelníci.

FYZIKA: pátek 3.11. píšeme písemku - téma KLID A POHYB TĚLESA (prezentaci k tématu najdete na Teams nebo zde: prezentace Klid a pohyb tělesa). Dále se budeme zabývat tématem RYCHLOST - převody jednotek, výpočet rychlosti.

DĚJEPIS:kdo nepsal písemku na Franckou říši- doučí se. Pokračujeme v dějinách Francie a Anglie (str. 36), první hodinu po prázdninách opět malý test na Svatou říši římskou. 

NĚMČINA: Dostanete seznam sloves, která budu chtít, abyste uměli, dál pokračujeme v časovaní pravidelných sloves. V pracovním sešitě doděláme přehled lekce na str. 12,13,14,15, učebnice str. 14 a 15. Bude následovat test- domluvíme se. 

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: věta jednoduchá a souvětí, pracujeme na str. 81, zkusíme si nějaké úlohy na umimeto. Začneme probírat věty vedlejší. Je potřeba, aby si chybějící dopisovali učivo - bude se neustále nabalovat!!

Literatura:  Balada, str. 128, kdo měl mít referát- odevzdá mi ho, zkoušíme básničku.

Sloh: kdo nestihl popis předmětu na str. 113/7, dodělá do další hodiny, pokračujeme v popisu uměleckého předmětu, str. 114.

Výchova ke zdraví - 31.10. si napíšeme test - témata Dospívání, Civilizační choroby, Potravinová pyramida a Stres --> vše ze sešitu a pracovních listů

Výchova k občanství - od 31.10. začneme s referáty na významné osobnosti (kdo nemá vybráno, na další hodině ukážu seznam a vybere si) --> v referátu bude: Kdy a kde se dotyčný narodil a zemřel, V jaké oblasti se nejvíce proslavil a alespoň 4 zajímavosti o dotyčném (referát napsat na papír ručně nebo elektronicky)

AJ - Kilford: V pondělí si napíšeme TEST na přítomné časy. Začneme lekci 2A, budeme se učit minulý čas pravidelných sloves (uč. 20-21, PS 12-13). Zapište si slovíčka 2A.


Týden od 23.10.-27.10.

MAT: Ve středu 25.10. TEST NA ZLOMKY (rozšiřování a krácení, zlomek v základním tvaru, porovnávání zlomků), domácí úkol na porovnávání zlomků 

PŘÍRODOPIS: Zkoušíme se z ryb. Probíráme zástupce sladkovodních a mořských ryb. Po prázdninách nás čeká z tématu písemka.

FYZIKA: Tento týden hodina odpadá. Na ten další pak máme naplánovanou písemku - téma KLID A POHYB TĚLESA (hodina bude suplovaná, ale písemka proběhne a poté budete mít zadanou další práci). Do té doby pracujte v rámci přípravy na písemku na tomto pracovním listu (PL klid a pohyb tělesa), který jste dostali předchozí hodinu. Do příští hodiny také vypracujte zadaný d.ú na převody rychlosti jednotek (D.ú. převody rychlost) - příště zkontrolujeme.

Pv: Na úterý 24.10. přinést 2 lízátka, fixy, lepidlo, nůžky a barevné papíry. 

AJ - Kilford: Tento týden máme jen jednu hodinu, budeme procvičovat přítomné časy.


Týden od 16. 10. - 20. 10.

ANGLIČTINA - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 1D Getting on - Budeme se učit jak požádat o svolení a odpovědi Taky z toho budeme psát testík. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku na příslušných stranách v učebnici a pracovním sešitu (dopisujte  English sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT - v úterý 17.10 TEST NA ZLOMKY (rozšiřování a krácení zlomků, zlomek v základním tvaru),připomínám DÚ (dokončit pracovní list na zlomky (2. strana), dále probíráme porovnávání zlomků, desetinná a smíšená čísla (kap. 1.6-1.7) MINUTOVKY NA ROZŠIŘOVÁNÍ A KRÁCENÍ ZLOMKŮ !!

Zeměpis: V pátek test OCEÁNY A POLÁRNÍ OBLASTI (podle tabulky a PL, první test), začínáme AUSTRÁLII (s. 103)

Informatika: Protože ve čtvrtek pojedeme na soutěž ve florbale, zadám toho méně, zadání najdete v Teams a vypracujte odpovědi do sešitu, i reprezentanti, dopracujte si. Přípravný test na celorepublikovou soutěž iBobr lze vyzkoušet zde: www.ibobr.cz/test - budeš potřebovat kód školy, ten skládá: z prvního písmene příjmení spolužáků ze 7. ročníků Simony, Samuela a Markéty a čtyř čísel: známky, kterou chceš vždy dostat, six a listopadu :-). Nezapomeňte si případně dopracovat úkoly na UMÍMETO. Vždy budev platit, že na "jedna" musíte získat 3 štíty a poslední úkol je dobrovolný. Vždy do pátku. Cvičení pak přesunu do domácích úkolů pro chybějící do dalšího pátku. Tak to prostě bude ;-) 

ČESKÝ JAZYK: 

Mluvnice: rozdáme si diktáty a zapíšeme známky, případné opravy píšeme hned, tak si to znovu zopakujte. Podíváme se rychle na přístavek (uč. str. 80), budeme dělat pracovní list. Zopakujeme si ještě co víme o větě jednoduché a vrhneme se na souvětí. 

Literatura: kdo má mít referát, připraví se. Zkouším básničku, porbírat budeme baladu, na str. 128 v čítance akrostych. 

Sloh: pokračujeme v popisu, budeme dělat cvičení v učebnici  na str. 112 a 113. 

DĚJEPIS: 

v pátek si napíšeme písemku na Franckou říši

Pokračujeme se Svatou říší římskou, podíváme se dále na dějiny Francie (od str. 34)

NĚMČINA:

V pracovním sešitě str. 11, v učebnici str. 14. Zopakujte si věty, které jsme si zapisovali do sešitu! Začneme časování pravidelných sloves. 

PŘÍRODOPIS: Probíráme ryby.

FYZIKA:  Předchozí týden jsme probrali dráhu pohybu tělesa a druhy pohybu (posuvný, otáčivý a složený). Za domácí úkol vypracujte zakroužkovaná cvičení v pracovním listu, který jste dostali (d.ú.: PS str. 3, 5). Tento týden se začneme zabývat rychlostí tělesa.

Pv: Na úterý 17. října si přineste: barevné papíry, lepidlo, nůžky, pravítko a fixy. Budeme pokračovat v obálkách, které nazdobíte. 

AJ - Kilford: Napíšeme si TEST na slovíčka z lekce 1A a 1B. Začneme lekci 1C New home - procvičíme si přítomný čas prostý a průběhový (uč. 12-13, PS 6-7). Příští týden si na tyto časy napíšeme test.


Týden od 9. 10. - 13. 10.

Ve čtvrtek se zúčastníme anglického divadla, odchod po 4. hodině (11:10) do sokolovny. Návrat do cca 12, oběd stíháme, odpolední vyučování též.  

PŘÍRODOPIS: Tento týden ve středu 11.10. si napíšeme písemku na téma KRUHOÚSTÍ (mihule) a PARYBY. Může se také vyskytnout otázka na obecné vlastnosti strunatců a obratlovců. Součástí bude také poznávačka druhů paryb, které máte zapsané ve svém sešitu (prezentace s obrázky, které budou použity v poznávačce najdete v MS Teams ve společném chatu Fy+Př).

FYZIKA:  Předchozí týden jsme začali s učivem 7. ročníku - téma KLID A POHYB TĚLESA. Tento týden v tématu pokračujeme, budeme se zabývat druhy pohybu, jeho trajektorií a dráhou. Počítejte s tím, že každou hodinu může být někdo vyzkoušen z látky probrané předchozí hodinu, je tedy potřeba, abyste se připravovali na každou hodinu (alespoň si před hodinou přečtěte poznámky z předchozí hodiny a pokud chybíte, doplňte si učivo co nejrychleji od spolužáků). 

Němčina: 

V učebnici pokračujeme na str. 13, poslechneme si písničku, v pracovním sešitě str. 10. 

Dějepis: 

Karel Veliký (učebnice str. 29 a 30), rozpad francké říše a dějiny Německa. (od str. 31) 

Český jazyk:

Mluvnice: připomínám kontrolní diktát v pondělí, kdo bude chybět, dostane náhradní písemku. Pokračujeme v rozboru věty jednoduché,  i graficky. 

Literatura: pokračujeme ve zkoušení básničky, referáty na knihy dle seznamu, pokračujeme s druhy poezie - balada. V čítance str. 126, čteme 127- Dům Strach.

Sloh: pokračujeme s popisem- druhy popisu, pracujeme na str. 111 a 112. 

Zeměpis: opravný test BIOMY (podle tabulky a PL, první test), začínáme kontinenty

Informatika: Čeká nás přípravný test: www.ibobr.cz/test - budeš potřebovat kód školy, ten skládá: z prvního písmene příjmení spolužáků ze 7. ročníků Simony, Samuela a Markéty a čtyř čísel: známky, kterou chceš vždy dostat, six a listopadu :-). Nezapomeňte si případně dopracovat úkoly na UMÍMETO. Vždy budev platit, že na "jedna" musíte získat 3 štíty a poslední úkol je dobrovolný. Vždy do pátku. Cvičení pak přesunu do domácích úkolů pro chybějící do dalšího pátku. Tak to prostě bude ;-)

Angličtina - Kadlecová

Máme napsaná a naučená slovíčka 1C New Home, v pondělí si je napíšeme, budeme opakovat užití přítomného času prostého a průběhového, tvoření otázky a záporu, napíšeme si testík. Všichni vypracujte zadaný úkol v Umímeto, nezapomeňte procvičovat.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

MAT  - probíráme ZLOMKY - rozšiřování a krácení zlomků, zlomek v základním tvaru, porovnávání zlomků (kap.1.1 -1.6.); úkol na umímeto.org na úterý 10.října !! V úterý 10.října OPRAVNÉ A DODATEČNÉ TESTY (opakování 6.ročník). Minutovky na početní operace s desetinnými čísly!!


 

Týden od 2. 10. - 6. 10.

Pv

Na úterý 10. října si přineste: barevné papíry, lepidlo, nůžky, pravítko a fixy. Budeme vyrábět obálky, které nazdobíte. 

3.10. Budeme mít 1. hodinu třídnickou na téma: Co bych měl ve svěm věku zvládnout sám. 

Ve škole se objevily vši, prosím, zkontrolujte si důkladně hlavy. 

ČESKÝ JAZYK:

Mluvnice: pokračujeme v rozboru a grafickém znázornění věty jednoduché, určování větných členů. Za domácí úkol byl rozbor věty: Děti se velmi těší na své kamarády ze školy. 

Literatura:  začínám zkoušet přednes básně od P. Bezruče- Maryčka Magdónova, zkouším 8 slok, ty, se kterými jsem domluvená, zkouším 5. Začínáme také s referáty na přečtené knihy a jejich zápisem do čtenářského deníku. Probírat budeme druhy poezie, v čítance od str. 124. 

Sloh: Dokončíme zásady kultivovaného projevu. 

DĚJEPIS: v pondělí si napíšeme písemku na dosud probranou látku- úvod do středověku. Dále probíráme první státní útvary v Evropě- učebnice od str. 28.

NĚMČINA:kdo nepsal písemku na pozdravy a slovíčka z lekce 1, dopíše si v první hodině, pokračujeme v učebnici str. 12,13,14- představení se (bydliště, jméno..) V pracovním sešitě str. 10 a 11. Na umimeto.org máte domácí úkol na číslovky. 

VV

Milí žáci, 

chtěla bych Vás poprosit, abyste si na příští hodinu výtvarné výchovy přinesli vylisované listy. Budeme z nich dělat zvířátka. 

Děkuji moc

S pozdravem a přáním hezkého dne

Lucie Vlková

MAT - domácí úkol na umímeto.org (porovnávání desetinných čísel), do úterý 3.10!! (štít 3)

PŘÍRODOPIS: Tento týden zkoušíme z mihulí a probíráme téma PARYBY. Kdo nestihl odpovědět na otázky (mihule - otázky k videu) z tohoto videa (7. třída (Př, 05) - Kruhoústí (mihule) - YouTube) v předchozí hodině nebo chyběl, tak to dokončí za domácí úkol do pondělí 2.10. Ti, kterým se nepovedlo splnit úkol z umimeto (pavoukovci) dostali minulý týden náhradní úkol - vyplnit pracovní list korýši, který dostali v hodině (odevzdejte v pondělí 2.10.)

Angličtina - Kilford: budeme procvičovat slovosled věty a přítomný čas prostý (uč. 9-10, PS 3-4). Hlídejte si úkoly na procvičování na umimeto.org.


Týden od 25. 9. - 29. 9.

PřP: Tento týden potřebujeme dokončit měření hustoty a vyplnit protokoly, tak si je prosím nezapomeňte přinést! (kdo ztratil, může si vytisknout zde: PROTOKOL - HUSTOTA LÁTKY).

PŘÍRODOPIS: Dokončili jsme klepítkatce a nejspíš jste se při suplovaných hodinách dozvěděli i něco o korýších. Na společném chatu v MS Teams najdete prezentace (pavoukovci, korýši + ke korýšům jsou materiály zde: korýši text). Na umimeto máte zadaný úkol pavoukovci (https://umime.to/S3E?source=shortcut - zkuste ho prosím vypracovat, termín je do neděle 24. včetně) Od tohoto týdne krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny. Tento týden začneme látku 7. třídy - strunatci (str. 6) -> obratlovci -> bezčelistnatci (mihule, str. 10 - 12).

FYZIKA:  Minulý týden jsme uzavřeli kapitolu ČAS (zápis + pracovní list zde: čas - zápisčas - prac. list).Do příští hodiny povinný domácí úkol = vypracovat cvičení 4 ,5, 7 z pracovního listu.  Tento týden nám hodina odpadá a další týden už začneme s látkou 7. třídy - Pohyb tělesa a jeho druhy (str. 4 - 7).

Angličtina - Kadlecová

tento týden se budeme zabývat B New Student, napište si a naučte se slovíčka, procvičujeme stále příslovce četnosti a přítomný čas prostý. Přihlašte se do procvičovacího portálu Umimeto.org a vypracujte zadaný domácí úkol do 3. 10. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

 

Český jazyk: 

Mluvnice: Projedeme rozvíjející větné členy - dělali jsme loni, jde jen o opakování. Předmět (str. 72), příslovečné určení (str. 74), přívlastek (str. 77). V pondělí si napíšeme doplňovačku na shodu podmětu s přísudkem. 

Sloh: Dokončíme zásady kultivovaného projevu.

Literatura: Druhy poezie, v čítance od str. 124.

Němčina:

Pokračujeme v pracovním sešitě- počítání 0-20. Stránky 8 a 9. V učebnici str. 12 a 13 - naučíme se představení a pár vět o sobě. 

Dějepis:

Dokončíme středověkou společnost- pracující lid a uděláme si pracovní list. V učebnici str. 26 a 27. 

MAT - ve středu 27.9. počítejte s testem - opakování ze 6.ročníku (desetinná čísla, vnitřní úhly trojúhelníku, osová souměrnost, těžnice a výška v trojúhelníku)

Zeměpis: Test BIOMY (podle tabulky a PL), začínáme regionální zeměpis - oceány a kontinenty

Informatika: Kdo chyběl (nebo "nestíhal"), zpracujte si v umimeinformatiku.cz úkoly z nástěnky. Vždy budev platit, že na "jedna" musíte získat 3 štíty a poslední úkol je dobrovolný. Vždy do pátku. Cvičení pak přesunu do domácích úkolů pro chybějící do dalšího pátku. Tak to prostě bude ;-)

Angličtina - Kilford: Pokračujeme s Unit 1A - přítomný čas prostý, frekvenční příslovce, popis osoby (uč.8-9, cv. 2-3). Nezapomeňte si zapsat slovíčka 1A, v úterý bude krátký test na slovíčka Introduction B. Na umimeto.org máte úkol na procvičování. 


Týden od 18. - 22.9. 

Angličtina - Kadlecová 

Tento týden začneme U 1 New Friends. Všichni si napíší slovíčka a naučí se je. Opakujeme přítomný čas prostý a příslovce četnosti, stavbu věty. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka a vypracujte si i příslušná cvičení ve WB), prosím.

IK

Prosím o podpis v ŽK- turistický pochod. 

Němčina: učebnice str. 8-11- základní fráze, jednoduché rozhovory. Pracovní sešit str. 6 a 7. Kdo chyběl, zezadu do sešitu si napíše slovíčka z učebnice L1- první sloupec. 

Dějepis: probereme společnost ve středověku, vliv církve a její postavení. 

Český jazyk:

Mluvnice: budeme opakovat větné členy, které jsme probírali již v 6. ročníku. Podmět a přísudek (str. 66,67,68) Za domácí úkol bude str. 69 cv. 8 (zapsat do sešitu). Napíšeme si také nějakou doplňovačku na známky. 

Literatura: půjdeme na počítače vyzkoušet si umime.to (cvičení na bajky). Básnička na naučení (je i v čítance) Maryčka-Magdonova.pdf (zszidlochovice.cz) - zkoušet budu od října dobrovolníky, potom všechny. Odkaz na písničku na youtoube: Patrick - Maryčka - YouTube

Referáty na dvě knihy za pololetí - obě budou zapsány ve čtenářském deníku, jedna dle výběru, druhá ze seznamu literatury.  Na referát si můžete vybrat, jakou chcete. 

Sloh: zkusíme si diskuzi na určité téma ve skupinkách

Zeměpis: Zkouším BIOMY (podle tabulky a PL), začínáme regionální zeměpis - oceány a kontinenty

Matematika:

Na úterý přineste zadaný DÚ na dělení desetinných čísel. V tomto týdnu opakujeme geometrii ze 6.ročníku. Připomeňte si druhy trojúhelníků výšku a těžnici v trojúhelníku. Noste si rýsovací potřeby!! Píšeme minutovky na desetiná čísla (sčítání, odčítání, násobení a dělení) !!

Angličtina - Kilford: Introduction část B, učeb. str. 6-7. Zapište si a naučte se slovíčka Introduction část B. 


Týden od 11. - 15.9. 

PŘÍRODOPIS: Opakování z 6. ročníku: členovci - klepítkatci (zápis pavouci zde: zápis řád pavouci - doplňzástupci pavouků - přiřaď). Na společném chatu v MS Teams je prezentace (pavoukovci), ve které najdete zápis k ostatním pavoukovcům. Od příští hodiny krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny.

FYZIKA:  Opakování z 6. ročníku: ČAS (zápis + pracovní list zde: čas - zápisčas - prac. list).Do příští hodiny povinný domácí úkol = vyplnit cvičení 3 z pracovního listu.  Od příští hodiny krátké náhodné zkoušení na ověření znalostí z předchozí hodiny + převody jednotek všech veličin, které máme probrané z minulého roku.  

Angličtina - Kadlecová  11. - 15. 9. 2023

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme rádi a neradi, aktivity, slovesa (have got), tvoření množného čísla, stavbu věty/otázky. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A Moving house a umíme je. 

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku (dopisujte sešit - HWK a slovíčka), prosím.

IK

 Angličtina - Kilford 11. - 15.9.

Tento týden opakujeme přítomný čas prostý a průběhový, vyjádření co děláme rádi a neradi, aktivity, sloveso have got a tvoření množného čísla, stavbu věty a otázky. Všichni máme napsaná slovíčka z WB 80 Introduction A - Moving house a umíme je.

Pokud nejste přítomní ve škole, buďte v kontaktu se spolužáky a průběžně si doplňujte zameškanou látku, děkuji. AK

Český jazyk

Mluvnice: Budeme opakovat učivo z minulého roku- učebnice str. 4-5. Napíšeme si také nějakou doplňovačku na procvičení. 

Literatura: V čítance str. 2-3, opakování pohádky, jak vypadá kniha. Dohodneme si referáty.

Sloh: Popis - probírali jsme i loni, budeme si opakovat. 

Výchova k občanství - Stát a národ

Výchova ke zdraví - Dospívání - puberta

Němčina

Budeme se věnovt specifikům německé výslovnosti, zančneme s jednoduchými frázemi. Učebnice str. 8-11. Pracovní sešit str.  4-7. Připomínám obalenou učebnici, podepsaný pracovní sešit a přinesený sešit. 

Dějepis

Úvod do středověku. 

 

Seznam sešitů: 

Český jazyk: 3x 544 (plus jeden na diktáty, pokud ho nemáte u mě)

Matematika: 1x 440 1x 540 1x 520, rýsovací pomůcky: tužka č. 3 (ořezaná!), úhloměr, trojúhelník   s ryskou, delší pravítko, kružítko

Angličtina: skupina p. Kadlecové : pokračovat v sešitech z loňska, kdo nemá- 1x 444  1x 544

                    Skupina p. Kilford: pokračovat v sešitech z loňska, kdo nemá- 1x 464 1x 544

Konverzace v anglickém jazyce: 1x 544

Výchova k občanství: 1x 544

Výchova ke zdraví: 1x 524

Informatika: 1x 525

Zeměpis: pokračovat v loňském- kdo nemá 1x 444

Německý jazyk: 1x 544

Přírodovědná praktika: 1x 420

Fyzika: pokračovat v sešitě z loňska- budou navazovat, jinak 1x 440

Přírodopis: pokračovat v sešitě z loňska- budou navazovat, jinak 1x 440

Dějepis: 1x 544

 

Vážení rodiče,
prosím Vás o dokoupení následujících výtvarných potřeb.
      * 2x tužka měkká (např. 4B a 6B)
      * čistá měkká guma
      * černý fix 2x - silnější a slabší
      * tuš černá
      * perko špičaté + s placičkou střední velikosti
      * tempery v tubách
      * vodovky
      * pastelky měkké
      * fixy
      * štětec kulatý - střední velikost
      * štětec kulatý - tenký
      * štětec plochý - střední
      * lepidlo tuhé vysouvací a Herkules s hubičkou
      * nůžky, které stříhají
      * velký kelímek od jogurtu
      * paleta  
      * velký hadr, ubrus, igelit na lavici
      * houbičku na vymytí palety
      * sada barevných papírů (nelepících)
      * suché pastely 12 ks
      * barevné tuše (2)
      * klovatina
      * voskovky
 
S pozdravem 
Mgr. Lucie Vlková

INA: