6.B třída

 Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz


Týden od 29. 11. - 3. 12.

Angličtina - Kadlecová

Vzhldem k tomu, že jsme v pátek neměli společnou hodinu a nemohla jsem vám dát domácí úkol: napište si prosím všichni Unit 7 + věty na řádcích 1, 3, 5, 12, 13 a 15. Tento týden budeme probírat U7 - historii svátku Thanksgiving Day. Děti, které nechodí do školy si několikrát přečtou texty na str. 16 - 17 a vypracují si cvičení v pracovním sešitu. Připomínám všem, kdo ještě nebyli zkoušení: PB 12 - The Eartch, oficiální název Velké Británie - máte v sešitě a PB15/5 - básnička: v pondělí vše zkouším. WB 16/1 jsou dvě nová nepravidelná slovesa, vyhledejte si je v tabulce, kterou máte v zadání v Teams a doplňte si je do slovníčků, a zapamatujte si je!!! (teach a bring) :-)

Informatika: V teamsech jsme vypracovávali 3 práce, kdo je ještě neposlal, urychleně je pošlete!

Zeměpis: Píšeme nejdříve mapy2 (kontinenty, státy, hory, nížiny, pouště), následující hodinu polohopis - z. souřadnice. Probíráme čas. pásma a začneme zemské sféry.

Matematika: Procvičovat trojuhelníky - těžnice a těžíště, výšky trojuhelníku,  Kružnice opsaná  u trojuhelník ostroúhlého,pravoúhlého i tupoúhlého,budeme trénovat./str.57 3.díl atd./ dú str. 50 narýsovat a popsat, str.52/2 a,b,c

Dějepis: Učebnice str. 32 - 39, doba bronzová, železná, Keltové, Germáni - příprava na písemnou práci

            Učebnice str. 39 - 42, Slované

            Učebnice str. 43, úvod do starověku

Výchova k občanství: Dělba práce a činností

 

 

Týden od 22.11. do 26.11.

VKZ - Posílám Vám zde zápisky z minulých hodin na téma ,,Výživa - makroživiny (tuky a sacharidy)'': Tuky Sacharidy.

Přírodopis  a fyzika: pátek 26.11. Nezapomeňte, že jsme se domluvili, že budeme mít 3. hodinu přírodopis a 5. hodinu společně se 6.A fyziku - pokud bude volno v učebně fyziky a nebude nás přiliš velký počet, abychom se tam vešli, půjdeme na fyziku tam.  Vezměte si svoje sešity na oba předměty, prosím. Kdo nepsal tento týden písemky z přírodopisu a fyziky, napíše si je během příštího týdne, ne zítra. V přírodopisu budeme probírat viry - v učebnici str. 21 a uděláme si k nim zápis. Ve fyzice probíráme elektrování těles a elektrické pole, ukážeme se elektroskop a zkusíme si nějaké jednoduché pokusy - v učebnici je téma na str. 24 - 25.

Fyzika:

středa 24.11.: v pondělí jsme probrali ionty a připomínám, že jsem vám na středu zadala za domácí úkol vypracovat cvičení 1,2,3 v pracovním listu, který jsme si rozdali. Ten můžete také v případě potřeby najít v Teams ve výukových materiálech v týmu fyzika 6.B. Ve středu budeme probírat elektrické vlastnosti látek.

Angličtina pro nepřítomné děti (v karanténě - pokud je vám dobře) - Unit 6, must = have to (materiály jsou v zadání v Teams), HWK WB 14/4, 15/5, čtěte si texty v PB. Nezapomeňte si zopakovat PB 15/5!!!!

 ČESKÝ JAZYK

Milí žáci, jelikož nejsem přítomna ve škole a nemůžu uskutečnit výuku, chtěla bych Vás požádat, abyste si na příští týden zopakovali větné členy (podmět, přísudek, přívlastek shodný a neshodný). Ti z Vás, kteří nebyli na online výuce, projděte si cvičení na přívlastky v Teamsech. Ve studijních materiálech jsou prezentace a jejich řešení. Prosím, zopakujte si to. Zároveň si udělejete na příští týden cvičení z učebnice na str. 81/ cv. 4, 5, 6, 7, 8. Test z druhů přísudku si napíšeme až za týden.

S přáním pěkného týdne E. Zaoralová

Fyzika:

pondělí 22.11.: písemka - atomy a molekuly

Přírodopis:

úterý 23.11.: písemka - BUŇKA

Matematika: Osově souměrné útvary -  5 vlajek znázornit do sešitu/libovolný výběr/, aritmetika 1.díl str. 49 - 52 , do sešitu str 50,

str. 51 - 5,6,7

ZEMĚPIS: SLEPÉ MAPY TRÉNUJTE!

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

Jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Už tento týden V PÁTEK TEST. Trénujte i online: viz odkazy. A učíme se také zeměpisné souřadnice. PT

Informatika: V teamsech jsme vypracovávali 3 práce, kdo je ještě neposlal, urychleně je pošlete! PT

Týden od 15. do 19. 11.

Vážení rodiče, zkontrolujte prosím, funkčnost mikrofonů a kamer pro on-line vyučování. Děti mi opakovaně říkají, že jim jedno nebo druhé nefunguje. On-line vyučování se pak mění na vyvolávání: slyšíme se, nevidím tě, jsi tu s námi, můžeš zvednou žlutou ručičku, jestli mě slyšíš, děti se nemohou plně účastnit výuky nebo, v případě nefunkční kamery, dělají něco úplně jiného, protože vědí, že je nikdo nevidí.        Děkuji Vám za spolupráci.

Irena Kadlecová

VkzNezapomeňte si doplnit zápisky do Vašich sešitů z Vkz (výchovy ke zdraví) – budu je vybírat a hodnotit!!

V pondělí on-line výuka - karanténa třídy, v úterý Exkurze IQLandia (ti, kteří nepodléhají karanténě), středa státní svátek, čtvrtek a pátek návrat z karantény s neg. testem

Angličtina - Chalupová
15.11. - opakování příslovcí četnosti (never, sometimes, often, usually, always) - umístění ve větě - opakování přítomného času prostého, učebnice strana 8 (poslech) a 9 (aktivity během dne - tvoření vět). 
Učebnice a pracovní sešit - oscanované v Teams.

Matematika: Opakování, učebnice -1.díl str.37 celá, př.7 a 8 jsme už vypracovali, str. 38 -39 celá kromě př.15,ten už máme,tak si zkontrolujte a kdo nebyl na on - line tak dokončí.

Fyzika:

pondělí 15.11.: online vyučovací hodina podle klasického rozvrhu. Příští pondělí 22.11.: písemka - atomy a molekuly.

Probrali jsme ionty a udělali jsme si k tématu zápis - najdete jej v případě potřeby v teamsu. Vaším úkolem na příští hodinu je pokusit se odpovědět na kontrolní otázky v učebnici na straně 23 - nakreslete si obrázky zadaných iontů do sešitu, stejně, jako jsme si zakreslovali atomy (doporučuji, abyste si nejdříve přečetli v učebnici stránky 22 a 23).

Přírodopis:

úterý 16.11.: Online hodina nebude. Přečtěte si sami v učebnici str. 19. a udělejte si samostatný zápis do sešitu podle materiálu, který Vám do té doby vložím do Souborů v Teamsu (téma: Jednobuněčnost a mnohobuněčnost). Zápis netiskněte, ale přepište, protože tím se zároveň učíte.

čtvrtek 18.11.: písemka - BUŇKA - ZRUŠENO Z DŮVODU ŘEDITELSKÉHO VOLNA - předběžný náhradní termín v úterý 23.11.

ZEMĚPIS: SLEPÉ MAPY TRÉNUJTE! Jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Už tento týden V PÁTEK TEST. Trénujte i online:-). A učíme se také zeměpisné souřadnice. PT

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

INFORMATIKA: Pošlu zadání k vypracování do TEAMS

 

ANGLIČTINA - Kadlecová

Začínáme Unit 6, slovíčka a věty byly na pondělí!!!!

HWK PB 14/2 čtečme a překládáme, WB 14/1, 2, 3 na čtvrtek. PB 15/5 ZPAMĚTI NA PONDĚLÍ 22. 11.

Opakujeme předložky for, of, in, on, off, from, with. Ve čtvrtek si řekneme o frázových slovesech.

IK

Děj, VO - zůstává stejný úkol z minulého týdne.


Týden od 8. do 12. 11.

Přírodopis:

Tento týden jsme probrali: Buňka (v učebnici na str. 16-18), začali jsme kapitolu Od jednobuněčnosti k mnohobuněčnosti (zápis uděláme příští týden). Ve čtvrtek příští týden si napíšeme písemku z buňky - naučte se tedy všechny organely, které jsme si uváděli a jejich funkci v buňce, je potřeba, abyste uměli popsat obrázek buňky rostlinné, živočišné a bakteriální a dokázali uvést, jaké jsou mezi nimi rozdíly. D.Ú.: kdo zatím nesplnil ta cvičení, co jsme si zadali v pracovním listu do dneška (11.11.), dodělá si je doma v rámci přípravy na písemku (v případě ztráty najdete v MS Teams - výukové materiály - pracovní sešit TAKTIK - str. 8-9).

Fyzika:

Tento týden jsme probrali: Atomy a molekuly (v učebnici naleznete na str. 10-11) a začali jsme si povídat o tom, co jsou to ionty (zápis provedeme příští týden). Za domácí úkol je do příští hodiny vypracovat v pracovním listu, se kterým už nějakou dobu pracujeme (kdo nemá, vytiskne si v MS Teams - výukové materiály) cvičení 10 s využitím periodické tabulky prvků (můžete si však dobrovolně udělat i cvičení 11). 

Český jazyk

mluvnice - Nové učivo: přívlastek shodný. Učebnice s.80/cv. 1, 2. Jinak probíráme druhy přísudku (slovesný, jmenný se sponou).

Příští týden test na přísudek slovesný a jmenný se sponou!

Matematika: Osově souměrné útvary,učebnice 3.díl str.36 až 38 ,vypracovat str.37/2 do sešitu a str.38/7.

Angličtina - skupina 2 (Kadlecová)  8. - 12. 11.

Probrali jsme a procvičujme stupňování krátkých a dlouhých přídavných jmen, opakujeme nepravidelná slovesa /30/15/.  Užití určitého členu. Unit 5. Čtěte a přeložte si PB 12/3 a naučte se na zpamět převyprávět od začátku až ke slovu EARTH. Také čtěte a přeložte PB 13/5. Procvičujte užití určitého členu. HWK na příští týden jsou slovíčka a věty Unit 6.

 

ZEMĚPIS: SLEPÉ MAPY SVĚT PRO 6. TŘ. Jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Už tento týden dokončíme mapky v sešitě. Trénujte i online:-). A učíme se také zeměpisné souřadnice. PT

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

DĚJEPIS: Doba bronzová a železná, učebnice str. 32 - 34.


Týden od 18. do 22. 10.

Zeměpis: V pátek test Země a Měsíc

Vkz - 8. listopadu se bude konat od 10:25 – 12:05 (tj. 4. a 5. vyučovací hodinu) přednáška, od Institutu moderní výživy, která bude zaměřená na základy výživy.

Institut moderní výživy

Týden od 4.10. do 8.10.

FLORBAL: Ze zdravotních důvodů ruším 1. trénink 5/10, náhrada 7/10, informace ke kroužku si ověřujte na informačním mailu florbalnk@seznam.cz, heslo žáci obdrželi.

INF:  OzoBlockly Games : Shape Tracer 1OzoBlockly Games : Shape Tracer 2OzoBlockly Games : Ozobot Simulator

ZEMĚPIS: TEST VESMÍR A SLUNEČNÍ SOUSTAVA 8/10

Od října běží kroužky. 

ZEMĚPIS: Posílám sestavy map SLEPÉ MAPY SVĚT PRO 6. TŘ., jsou tam pojmy, které budeme často používat, nejen v zeměpise. Budeme se je učit postupně, každý týden jednu sestavu. Tak trénujte :-). PT

1. KONTINENTY, OCEÁNY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3287

2. PŘÍRODNÍ ÚTVARY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3459?c=F5W2N

3. STÁTY: https://online.seterra.com/cs/vgp/3199?c=B29KK

Týden od 27.9. do 1.10.

V pondělí 27.9. jdeme turistický pochod údolím Kocáby. S sebou svačiny, pití, sportovní obuv a oblečení a dobrou náladu. Sraz před školou v 7:40. Návrat a konec akce cca ve 14h.

Týden od 20. do 24. 9.

21.9. od 16h se konají třídní schůzky. 

Milí šesťáci, připomínám, že ve čtvrtek 23.9. proběhne malá písemná práce z přírodopisu, jak jsme se domluvili na naší úterní hodině. Téma je: Podmínky a projevy života.

P. Hejrová 

Týden od 6. do 10.9.

Vážení šesťáci, od pondělí probíhá výuka podle rozvrhu. Tak mějte s sebou pomůcky... a dobrou náladu. První hodinu se budete opět testovat ve třídě. Hezký víkend! PT

 

1. 9.

Vážení šesťáci! Třídu budeme mít v 1. patře proti schodům (6. A je o patro výš). Seznam žáků třídy bude na dveřích vyvěšen. První den ještě nemusíte mít přezůvky. S sebou si prosím vezměte desky na dokumenty. Konec vyučování cca v 9 hodin.

Petr Tyrmer, t.u. , tyrmer@centrum.cz