6.B třída

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde. 

Kontakty na učitele ve formátu: jmeno.prijmeni@zsmsnovyknin.cz


Období od 23. 1. do pololetních prázdnin

PŘÍRODOPIS: Probíráme řasy, za d.ú. doplňte pracovní list, který jsme si rozdali v hodině: pracovní list řasy. V učebnici najdete na str. 29 dole + 32 nahoře (obecný úvod), zelené řasy a rozsivky na str. 34 a 35, chaluhy na str. 36 a červené řasy (ruduchy) na str. 33 dole.

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Probereme souvětí, připomeneme si přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, budeme stále opakovat větné členy..            V pondělí 30.1. si napíšeme doplňovačku na shodu PO+PŘ, grafický rozbor věty a práci s větou jednoduchou

LITERATURA: Pokračujeme s pověstmi

Vyberte si knihu, kterou budete číst, z doporučené četby do konce února Seznam doporučené literatury   Data čtenářského deníku

DĚJEPIS:

dokončíme starověký Egypt a po pololetních prázdninách se domluvíme na písemce.

 

Ve středu 1. 2. proběhne od 13 hodin ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA v učebně zeměpisu. Zájemci se hlásí p. uč. Tyrmerovi. Vítěz má právo postupu do okresního kola. Žáci jsou omluveni z odpoledního vyučování.

MATEMATIKA:

Tento týden pokračujeme v desetinných číslech - dělení desetinných čísel. V pátek 27.1 si napíšeme TEST na desetinná čísla (porovnávání, zaoukrouhlování, sčítání, odčítání, násobení)

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Procvičujeme základní a rozvíjející větné členy, pravopisná cvičení na shodu podmětu s přísudkem

LITERATURA: Staré pověsti české, nezapomeňte - každý máte svoji pověst

SLOH: Dopis

Zeměpis: máme rozpracovanou Litosféru, kdo nepsal (pokazil) test čas, bude oprava

PŘÍRODOPIS: Opakujeme prvoky a příští hodinu začínáme nové téma řasy. Ve středu 25. 1. píšeme písemku na téma PRVOCI.  

FYZIKA: Probíráme fyzikální veličiny (uč. od str. 38), v pondělí začínáme s fyzikální veličinou DÉLKA (Po: měření délky, St: převody jednotek délky).

Týden od 16. 1. 2023

DĚJEPIS:

Pokračujeme dějinami Egypta, společnost, hospodářství, kultura...

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Grafický rozbor vět, procvičujeme určování základních a rozvíjejících větných členů

LITERATURA: Pověsti, ve čtvrtek 19.1. si napíšeme test na Bajku, Báje/Mýty

SLOH: Dopis

Zeměpis:  zopakujte si pojmy k tématu čas, 2. hodinu v týdnu bude pětiminutovka, budeme probírat děje v zem. kůře

Vo-test na téma ČAS v pondělí 16.1. Odkaz na prezentaci zde:https://prezi.com/p/xh9ikour1tld/?present=1

FYZIKA: V pondělí si napíšeme písemku na magnetické vlastnosti látek (v uč. od str. 28). Opakujte si - nejlépe pomocí cvičení v pracovním listu, který jste dostali (PL - Mag. vlastnosti látek 1PL - Mag. vlastnosti látek 2).

Týden od 9.1. 2023

V pátek 13.1. -  1. hodinu Třídnická hodina

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: připomínám kreslicí uhel, kdo nemá trvale v kufříku

DĚJEPIS:V pondělí slíbená písemka na starověk- Sumer, Akkadská říše, Asýrie, Babylonská říše. Zbytek hodiny budeme pracovat s učebnicí, tak si ji vezměte

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Grafický rozbor vět, větné členy. PU místa a času - učebnice str. 76,77,78.

LITERATURA: Začneme s pověstmi

SLOH: Zpráva, oznámení, telefonní a elektronická komunikace

MATEMATIKA - v pátek 13.1. POLOLETNÍ PÍSEMKA - zopakujte si látku 2.čtvrtletí: výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku, výpočet povrchu u krychle a kvádru, převody jednotek (jednotek délky i jednotek obsahu), desetinná čísla (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání), z 1.čtvrtletí pouze případně výpočety s přirozenými čísly, rýsování v písemce nebude!!!

Jinak v tomto týdnu pokračujeme v desetinných číslech (násobení a dělení).

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Ve čtvrtek 12. 1. si napíšeme písemku na téma STRAVOVACÍ REŽIM, SLOŽENÍ POTRAVY (2. část výpisků zde: složení potravin). Pokud se někomu nepodaří získat 2 známky do pololetí, oznámkuji potom vedení sešitu, dejte si jej tedy do pořádku, pokud víte, že vám v něm chybí zápis.

Týden od 3.1. 2023

PŘÍRODOPIS: V pondělí 9. 1. píšeme písemku na téma VIRY, BAKTERIE, SINICE. 

5.1. konzultační hodiny od 15.00 do 16.00

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Grafický rozbor vět, větné členy. Začneme s novým větným členem příslovečným určením - učebnice str. 76,77. Kdo nepsal test na větné členy napíše si, kdo nepsal doplňovačku na y/i napíše si.

LITERATURA: Pokračujeme s referáty na přečtenou knihu. Antický mýtus - každý má zadaného jednoho hrdinu.

SLOH: Objendávka, pozvánka

Zeměpis: - zopakujte si polohu a čas (test tento týden), probíráme litosféru

Dějepis

Začneme probírat starověký Egypt. V pátek 6.1. si napíšeme písemku na Úvod do starověku a Mezopotámii. Poznámky v sešitě do Sumeru (ten už tam nebude)- další písemka bude další týden na zbytek starověkých států.

MATEMATIKA

Tento týden procvičujeme sčítání a odčítání desetinných čísel. Zároveň opakujeme zaokrouhlování desetinných čísel (na desetiny, setiny, tisíciny..), které jsme probírali před vánočními svátky.

Období od 12. 12. do Vánoc 

V předvánočním týdnu bude florbal 6+7 pouze v úterý od 14:45 společný, ve středu od 13:00 do 14:45 bude florbal 8+9!

19.12. jedeme do divadla ABC, vhodné oblečení, návrat cca 14:15, obědy odhlášeny hromadně!

Matematika: V úterý 13.12. písemka - povrch krychle a kvádru, dále probíráme desetinná čísla (zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel)

FYZIKA: Tento týden probíráme magnetické vlastnosti látek (v uč. od str. 28). 

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme sinice (uč. str. 24). Ještě před Vánoci si napíšeme souhrnný test, ve kterém budou viry, bakterie a sinice - datum ještě upřesním, až vše probereme. 

Zeměpis: procvičování polohopisu (zem. souřadnice) a určování času, začneme zemské sféry. Ve pátek test - teorie zem. souřadnice a teorie mapy

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: 12.12. píšeme test na vyhledávání podmětu, přísudku, přívlastku, předmětu a grafický rozbor věty, 14.12. si napíšeme pravopisnou doplňovačku.Stále si osvojujeme větné členy.

LITERATURA: Řecké Báje/Mýty, pokračujeme s referáty na přečtenou knihu

SLOH: PŘIHLÁŠKA, DOTAZNÍK

Týden od 5. 12.

DĚJEPIS: doděláme Akkadskou říši, budeme dále probírat Starobabylonskou a Staroasyrskou říši

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Stále cvičíme PŘÍVLASTEK. Probíráme PŘEDMĚT učebnice str. 75, hledáme ho ve větách, děláme grafický rozbor věty jednoduché.

LITERATURA: Pokračujeme s Bájemi/Mýty, pokračujeme s referáty na přečtenou knihu

SLOH: INZERÁT, PŘIHLÁŠKA

FYZIKA: Tento týden ještě procvičíme téma elektrické vlastnosti látek a začneme magnetické vlastnosti látek (v uč. od str. 28). Ve středu 6. 12. si napíšeme písemku (elektrické vlastnosti látek - str. 21 - 27). Kdo chyběl a nemá kompletní zápis v sešitě, může si doplnit: zápis: el. vlastnosti látek.

PŘÍRODOPIS: Tento týden probíráme bakterie - doplňovací list, který jsme si rozdali najdete zde: doplňovačka bakterie (zápis k předchozímu tématu viry jsme si minulý týden rozdali jako list k doplnění, který si vlepíte do sešitu, najdete zde: zápis viry).

Zeměpis: procvičování polohopisu a určování času, v tomto týdnu přijde test s turist. mapou včetně výpočtů z měřítka

Matematika: V pondělí 5.12. písemka na převody jednotek délky a obsahu a na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku a to i ve slovních úlohách!! Přesunuta z pátku. Jinak tento týden začneme 2.díl učebnice (kap.1 - desetinná čísla), 1.díl si již nechte doma.

Týden od 28.11.

Dějepis: pokračujeme v Mezopotámii- Akkadská říše

ČESKÝ JAZYK: 

MLUVNICE: Procvičíme si PŘÍVLASTEK učebnice str. 80 cv. 1,2 dále na str. 81 cv. 4a, 5, 6, 7, budeme dělat grafický rozbor věty jednoduché. Probereme nový větný člen PŘEDMĚT učebnice str. 75  cv. 1, 2, 3 

LITERATURA: Zakončíme bajku a budeme probírat Báje/Mýty, pokračujeme s referáty

SLOH: Budeme pokračovat ve VZKAZU a INZERÁTU

ANGLIČTINA 28. 11. - 2. 12.

Tento týden probíráme Unit 2C. Slovíčka 2 C máme napsaná a naučená. Budeme se učit názvy obchodů, mluvit o tom, jak se používá want a want to . Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB na stranách 26 - 27 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení. Buďte v kontaktu s dětmi, které do školy chodí!

Hezký týden, IK

Zeměpis: dokončíme téma mapy procvičováním polohopisu a určování času. Odevzdejte do ÚT PL , kdo to ještě neudělal (vrstevnice, turist. mapa, mapy.cz) V tomto týdnu přijde test s turist. mapou včetně výpočtu z měřítka

2.12.2022 se bude konat školní JARMARK

29.11.2022 návštěva dobříšské knihovny sraz před školou v 7:15

Matematika: Počítáme povrch krychle a kvádru (učebnice kap. 6.3). V pátek 2.12. opět písemka na převody jednotek, na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku!! Učte se!!

 

Týden od 21.11.

Český jazyk: Mluvnice - v pondělí 28.11.2022 si napíšeme desetimitovku na shodu podmětu s přísudkem - tento týden si to zopakujeme (shodu i s několikanásobným přísudkem). Dále začneme probírat rozvíjející větný člen PŘÍVLASTEK. Učebnice str. 79,80        Literatura - stále probíráme bajky, zkoušíme básničku, referáty na přečtenou knihu Sloh - učebnice str. 106 a 107 - probereme vzkaz a inzerát 

Dějepis:

Pokračujeme úvodem do starověku, Mezopotámie, uč. str. 47, 48 

Matematika: Probíráme kapitolu 6, str. 66 v učebnici - Geometrická tělesa. Poznáváme základní geometrická tělesa a seznamujeme se s vlastnostmi krychle a kvádru, poznáváme co je to síť krychle a kvádru. V pátek 25.11. písemka na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku a na převody jednotek obsahu!!

Zeměpis: Čeká nás hodnocená práce s turistickou mapou (nit 30cm s sebou). Někteří mají donést úkol - dodělanou práci na vrstevnice.

Vo: Na pondělí 21.11. si libovolně vyberte významného rodáka/rodačku ČR a zapsat minimálně 10. informací do sešitu: čím se proslavil/a, co zhotovil/a, z jakého pocházel/a kraje...

Týden od 14. 11. 

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme dokončili téma buňka. V pondělí 21. 11. si z něj napíšeme písemku. Naučte se funkce jednotlivých částí buňky (organel) a naučte se je popsat na obrázku, který máte v sešitě; rozdíl mezi eukryotickou a prokaryotickou buňkou, rozdíly mezi buňkami rostlin, živočichů a hub; dělení buňky; jednobuněčnost a mnohobuněčnost (hlavní zdroj = váš sešit, další - doplňující zdroje: učebnice na str. 16 - 19 nebo prezentace na teams).

FYZIKA: Tento týden jsme začali téma ionty. Zápisky z pondělní hodiny (včetně obrázků) najdete zde: vznik iontů. V učebnici najdete na straně 21-23.

ČESKÝ JAZYK: Mluvnice - probíráme základní větné členy PODMĚT a PŘÍSUDEK učebnice str. 68,69,70,71. Dále probíráme shodu podmětu s několikanásobným přísudkem učebnice str. 73 V pondělí 21.11. si napíšeme desetiminutovku na vyjmenovaná slova          Literatura - probíráme Epiku - Bajky čítanka str. 53 - 61 a začali jsme s referáty na přečtenou knihu, příští týden začínáme se zkoušením básničky

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:na středu 16.11. váleček na modelínu (stačí jeden do dvojice), vánoční vykrajovátka

DĚJEPIS: v pondělí 14.11. píšeme písemku z probrané látky pravěk (jen to, co jsme dělali společně)

FYZIKA: V pondělí 14.11. si napíšeme písemku na téma Vzájemné silové působení částic a Atomy. Určitě se tam objeví přeměny skupenství, vyhledávání informací v periodické tabulce prvků, nákres a popis atomu. (v učebnici strany 19 - 20 a 10 - 11)

PV: Na příští hodinu, tzn. úterý 15.11., si každý přineste alespoň čtyři ubrousky s vánočním motivem - ideálně více drobných obrázků, než jeden velký (podobně jako na přiložené fotografii). Předem děkuji za spolupráci.  

Ubrousek 33x33 vánoční BN-116 | REMA UH s.r.o.


Týden od 7. 11. 

FYZIKA: Tento týden dokončujeme téma ATOM. Ve středu jsme procvičovali v pracovním listu v rámci přípravy na pondělní písemku. Pracovní list najdete buď zde: PL atomy (ten samý má většina z vás již ze školy), nebo na Teams (stejně jako další materiály, jako třeba prezentace nebo zápis do sešitu)

PŘÍRODOPIS: Tento týden stále probíráme BUŇKU. Ve středu konkrétně dělení buňky, jednobuněčnost a mnohobuněčnost. (Chybějící žáci najdou materiály v Teams)

Matematika

Tento týden pokračujeme v kapitole 5. Probereme jednotky obsahu a budeme počítat obsah čtverce a obdélníku. Připomínám, že v pátek 11.11. nás čeká čtvrtletní písemka!!

Zeměpis: Trénujte si průběžně mapy, ať nezapomenete (chybějící budou dotestováni). Počítáme měřítko, budeme pracovat s vrstevnicemii a turistickou mapou.


Týden od 31. 10. 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: Příští týden (čtvrtek 10.11.) si napíšeme písemku (od začátku, jen z poznámek ve vašem sešitu)

PŘÍRODOPIS: Probíráme buňku. Za domácí úkol se podívejte na video (video buňka) a s jeho pomocí vyplňte do příští hodiny (středa) tento text (text - buňka), který jste dostali v hodině. Ve středu píšeme kratší písemku na téma MIKROSKOP (popis obrázku, výpočet zvětšení).

FYZIKA: Probíráme atom (v učebnici str. 10 - 11). Zápisky k této látce, pro ty, co nestihli v hodině jsou zde na 1. stránce: Atomy a molekuly - zápis (na 2. stránce je zápis, který budeme psát až příští hodinu). Za D.Ú. doplňte s pomocí periodické tabulky tuto tabulku, kterou jsme si rozdali:D.Ú. dopln tabulku - zkontrolujeme v pondělí 7.11.

MATEMATIKA

V pondělí 31.10. začneme novou kapitolu v učebnici - kap.5-Počítáme obvody a obsahy (str.53). Tento týden se budeme věnovat jednotkám délky, jejich vzájemným převodům a budeme počítat obvody mnohoúhelníků (str.53-61). V pátek 4.11. si z toho napíšeme písemku!

A jelikož se nám blíží čtvrtletí, tak 11.11. budeme psát čtvrtletní písemku! (učebnice - kapitola 1-4 + část kap.5 -ještě upřesním)

ANGLIČTINA 31. 10. - 4. 11.

Tento týden začínáme Unit 2. Slovíčka 2 A máme napsaná a naučená. Budeme se učit jak vyjádřit někde je něco (there is/are), mluvit o Halloweenu, opakovat zařízení domu místní předložky, množné číslo. Kdo nechodí do školy prosím, přečtěte si všechno v PB (zapamatujte si 22/1b = naučte se) na stranách 22 - 23 a vypracujte si ve WB příslušná cvičení.

Hezký týden, IK

 

Zeměpis:  Měsíc, fáze, slapové jevy - opravný test. Probíráme mapy - měřítko, vrstevnice. Po prázdninách přijde kontrola sešitů, test map na internetu - trénujte: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459

Vážení rodiče, pokud máte doma nějaký výtvarný materiál, který by se dal využít na výrobky na vánoční jarmak, budeme rádi za poskytnutí. Popřípadě i polotovary výrobků, které můžeme s dětmi dokončit. Děti vyrábí během hodin výtvarné a pracovní výchovy a za utržené peníze si nakupují pohoštění na posezení před Vánoci. 


 

Týden od 17. 10.

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme dokončili téma mikroskop a vyzkoušeli jsme si práci s mikroskopem při pozorování lístku měříku. Úkolem do příští hodiny (pondělí) pro ty z vás, kteří to nestihli v hodině (platí jen pro ty, co byli přítomni), je vyplnit protokol (vypsat použité pomůcky, nakreslit obrázek pozorovaných buněk s popisem jejich částí, uvést při jakém zvětšením jste buňky zakreslovali a samozřejmě podepsat). Protokoly od vás vyberu o oznámkuju - záleží i na úpravě. Prezentaci Mikroskop najdete na Teams (může vám pomoci s protokolem).

FYZIKA: Tento týden jsme dokončili kapitolu Silové působení částic (uč. str. 19) - kapaliny a plyny a popsali jsme si obrázky. (obrázky a prezentaci k tématu máte na Teams). Za domácí úkol vypracujte cvičení 1 - 10 v pracovním listu, který jste dostali - najdete ho také v elektronické podobě k vytisknutí zde: pracovní list - silové působení částic, nebo na Teams. Příští hodinu (pondělí) od vás úkol vyberu a oznámkuji.

ANGLIČTINA 17. - 21. 10.

Tento týden začneme 1D Saturday morning. Máme napsaná slovíčka a pečlivě se je naučíte. Přečteme si rozhovory v učebnici, opakujeme přítomný čas průběhový. Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 16 a 17 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu. Buďte v kontaktu se spolužáky a doplňujte si sešity.

Hezký týden, IK

 

Zeměpis: Probíráme Měsíc, fáze, slapové jevy a začneme mapy. Další týden přijde test na Měsíc a po prázdninách test map na internetu - trénujte: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459


 

Týden od 10. 10. 

PŘÍRODOPIS: Tento týden jsme začali téma mikroskop - prezentaci a obrázek, který jsme si lepili do sešitu najdete v Teams.

FYZIKA: Tento týden jsme začali kapitolu Silové působení částic (str. 19) - pevné látky. Prezentaci k tématu dávám na Teams, stejně tak aktuální list k doplnění - lze vytisknout.

PŘÍRODOPIS: středa 12.10. písemka - vztahy mezi organismy (v učebnici je téma na str. 12 a 13, v Teams -> soubory -> výukové materiály najdete prezentaci, kterou jsme si promítali)

Matematika - začínáme rýsovat, noste rýsovací potřeby!!! (učebnice str.41 - přímka,úsečka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice), v pátek 14.10. opakovací test z toho, co stihneme v tomto týdnu probrat!

Zeměpis: Druhou hodinu v týdnu si napíšeme testík na Zemi a její pohyby. Probíráme Měsíc, fáze, slapové jevy

 FYZIKA: v pondělí 10.10. píšeme písemku na téma látka a těleso, vlastnosti látek (projděte si vaše zápisky, nalepené pracovní listy - něco z toho tam bude; v učebnici najdete látku na str. 5 - 9, na Teams v souborech týmu fyzika také najdete prezentaci a pracovní listy v elektronické podobě). 

ANGLIČTINA 10. - 4. 10.

Tento týden začneme 1C My friends. Máme napsaná slovíčka a pečlivě se je naučíte. Přečteme si komiksy v učebnici a naučíme se kdo jak vypadá nebo jaký je. Pokud nechodíte do školy, přečtěte si vše v učebnici na str. 14 a 15 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu. Buďte v kontaktu se spolužáky a doplňujte sei sešity.

Hezký týden, IK

 

Matematika 3.-7.10.

- Dělení přirozených čísel, Souhrnná cvičení k přirozeným číslům (str.31-40)

- v pátek 7.10. písemka - násobení a dělení přirozených čísel

ANGLIČTINA 3. - 7. 10.

Tento týden zůstáváme v U 1B. Opakujeme like, dislike + slovesoing (I like playing football), koncem týden budeme psát test na zájmena v předmětu (znám ho).Pokud nechodíte do školy, přečtěte a zapamatujte si vše v učebnici na str. 12 a 13 a vypracujte si příslušná cvičení  v pracovním sešitu.

Hezký týden, IK


Týden od 3. 10.

PŘÍRODOPIS: pondělí 3.10. písemka - vznik života, podmínky života, projevy života

ZEMĚPIS -v tomto týdnu si napíšeme malý testík na téma VESMÍR, dokončíme téma ZEMĚ, procvičíme POLOHOPIS

- trénujte doma na PC mapy: https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3287 a https://www.geoguessr.com/seterra/cs/vgp/3459

 

MATEMATIKA - v pátek 30.9. písemka - Sčítání a odčítání přirozených čísel

 

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 zde.