Výchovný poradce

Informace pro rodiče a žáky deváťáků a žáků 5. ročníku hlásících se na osmiletá gymnázia

Co je potřeba k vyplnění přihlášek

1. Potřebuji od Vás názvy dvou vybraných škol, jejich přesné adresy.
2. U každé školy uveďte název vybraného oboru a jeho kód.
3. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení žáka

Přihlášky vytisknu a rodič i žák je podepíší, uvedou místo a datum a do 1. března 2019 je pošlou doporučeně na vybrané školy.
Pokud budete ohledně přihlášek a přijímacího řízení cokoliv potřebovat, je možné mi zavolat na mobil: 774 667 429 nebo psát na e-mailovou adresu: zouchova.jana@seznam.cz


Pozvánka pro rodiče vycházejících žáků

Ve středu 14.11.2018 v 16.00 se koná setkání se zástupci středních škol a učilišť. Akce proběhne v jídelně naší školy. Na programu bude prezentace jednotlivých škol, informace o přijímacím řízení a další potřebné informace.

Všichni jste srdečně zváni.

S pozdravem Jana Zouchová


Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, s metodikem prevence, s třídními učiteli a s ostatními pedagogickými pracovníky.

Poskytuje poradenskou, metodickou a informační činnost v těchto oblastech:

• zjišťuje zájem žáků o studium na středních školách a učilištích, spolupracuje s třídními učiteli,

• eviduje nabídku studia na středních školách, zajišťuje styk se zástupci středních škol a spolupracuje s úřadem práce,

• podává informace při výběru školy žákům i rodičům, zjišťuje podklady pro vyplňování přihlášek na SŠ a učiliště a jejich vydávání, poskytuje rodičům i žákům informace při odvolacím řízení,

• nabízí poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, špatné vztahy ve třídě),

• spolu s metodikem prevence sleduje projevy rizikového chování,

• spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR,

• pomáhá s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podílí se na zpracování individuálního plánu a plánu pedagogické podpory,

• vede databázi integrovaných žáků a soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči,

• sjednocuje diagnostické činnosti třídních učitelů,

• organizuje individuální porady pro rodiče a konzultace pro žáky, učitele a ostatní pedagogické pracovníky.

Kontakt:

výchovná poradkyně: Mgr. Jana Zouchová

Email: j.zouchova@centrum.cz

Konzultační hodiny pro rodiče:

úterý 14.45 - 15.30 /po telefonické domluvě/

Konzultační hodiny pro žáky:

pondělí 11.30 - 12.00

čtvrtek 12.15 - 12.45