Školní metodik prevence

Nikdo nemá právo ubližovat jinému a každý má právo bránit se!

Vážení rodiče,

mezi hlavní pilíře školní strategie při vzdělávání a výchově žáků patří prevence sociálně patologický jevů, čemuž se věnujeme intenzivně a dlouhodobě. Naším hlavním cílem je vytvořit bezpečnou školu s pozitivní atmosférou a přispívat tak ke zdravému vývoji Vašich dětí. I přesto, že se snažíme vést žáky k zodpovědnosti za své jednání, k toleranci, empatii a nesobeckému chování, stává se, že někteří žáci mají potřebu ubližovat slabším. Tyto útoky probíhají většinou skrytě. Proto, aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

Náplň činnosti školního metodika prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Metodické a koordinační činnosti

• Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, pre kriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

• Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

• Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

2. Informační činnosti

• Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

• Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

• Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti

• Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

• Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

Kontakt:

Školní metodik prevence: Mgr. Irena Kadlecová
Email: irena.kadlecova@zsmsnovyknin.cz

Telefon: 723043502
Konzultační hodiny:
po předchozí telefonické dohodě v odpoledních hodinách

Konzultace lze po předchozí e-mailové domluvě přizpůsobit, také je možné využít anonymní schránku důvěry na našem webu.

Užitečné webové stránky

http://www.prevence-info.cz/


Milí žáci a rodiče,

naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být,“ který slouží k prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů. Odteď mají všichni žáci možnost anonymně nahlásit do online schránky důvěry skutečnosti, které je trápí. Aby však měla tato schránka smysl, je nutné zachovat její účel a nezneužívat ji.

Odkaz na web NNTB

Nenech to byt 1Nenech to byt 2